Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є першою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з 5-ти частин.
Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика". Структура посібника така, що сприяє розвитку і активізації самостійної роботи студентів. У кожному параграфі посібника містяться короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велика кількість задач з розв'язаннями та задач для самостійного розв'язання» призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено також індивідуальні розрахункові завдання із зразками їх виконання. Довідковий матеріал з вказаних розділів та з елементарної математики складає окрему главу.
Посібник може бути використаний як довідник, розв'язннк та як задачник.
Для студентів та викладачів технічних університетів.

Переглядів: 3317
Коментарів: 0
Домашняя работа по геометрии за 7 класс к учебнику «Геометрия. 7-11 класс» А.В. Погорелов (решебник)
Домашняя работа по физике за 7 класс к учебнику «Физика. 7-й и 8-й классы» С.В Громов, Н.А. Родина (решебник)
Домашняя работа по физике за 7 класс к учебнику «Физика. 7 класс» А.В.Перышкин, Н.А.Родина (решебник)
Домашняя работа по физике за 7-й и 8-й классы к учебнику «Физика. 7-й и 8-й классы» С.В Громов, Н.А. Родина (решебник)

Увага! Матеріал опубліковано для ознайомлення і перевірки вашого власного рішення!

Ключові слова: решебник, Погорелов, геометрія, фізика
Переглядів: 1537
Коментарів: 0
Короткі біографії 65 українських письменників

Короткі біографії відомих українських письменників.

Ключові слова: біографія, Українська література, письменник
Переглядів: 2430
Коментарів: 0

Категорія: Книги, посібники
Іван Франко "Фарбований лис"

Жив собi в однiм лiсi Лис Микита, хитрий-прехитрий. Кiлька разiв гонили його стрiльцi, травили його псами, заставляли на нього залiза* (* Залiзо — пастка.) або пiдкидали йому затруєного м'яса, нiчим не могли йому доїхати кiнця. Лис Микита кпив* (* Кпити — глузувати.) собi з них, оминав усякi небезпеки, ще й iнших своїх товаришiв остерiгав. А вже як вибрався на лови — чи то до курника, чи до комори, то не було смiлiшого, вигадливiшого та спритнiшого злодiя над нього. Дiйшло до того, що вiн не раз у бiлий день вибирався на полювання i нiколи не вертав з порожнiми руками. Се незвичайне щастя i та його хитрiсть зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нiчого неможливого для нього.

Ключові слова: Іван Франко, Українська література, Фарбований лис, повна версія
Переглядів: 1463
Коментарів: 0
Слюсаренко А.Г. Новітня історія України

Ключові слова: Новітня історія України, Слюсаренко, скачати, безкоштовно, pdf
Переглядів: 1616
Коментарів: 0
У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні правила.
Практичні вправи та завдання допоможуть систематизувати, поглибити та перевірити знання, набуті в процесі вивчення курсу.
Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Може бути корисним організаторам навчання персоналу, практичним працівникам.

Ключові слова: підручники, література, скачати, інформація, українська мова
Переглядів: 1907
Коментарів: 0
Даний посібник призначений для всіх, хто хоче опанувати програму Photoshop. Посібник буде корисний як для професійних дизайнерів, так і для початківців, які працюють із цифровими фотокартками. У доступній і зрозумілій формі докладно розглянуті засоби, які використовуються для обробки графічних зображень (всі інструменти програми, шари, канали, маски, фільтри і т.і.). Метою розробленого посібника є допомога людині, яка не має навичок роботи в програмі Photoshop, в застосуванні різних ефектів, редагуванні й ретушуванні фотокарток та інших робіт. Посібник складається із двох розділів: теоретичного (навчальний посібник) і практичного (приклади уроків). Уроки викладені так, щоб початківець зміг їх легко опанувати. Для того, щоб навчитися працювати професійно, необхідно прочитати весь посібник, матеріал якого викладено у стислій та зрозумілій формі. Посібник добре ілюстровано кольоровими динамічними і статичними малюнками. Більшість уроків містять записані заздалегідь макроси (Actіon-скрипт). Actіon-скрипт - це послідовність команд, які були застосовані до зображення. Під час запису макросу зберігаються всі параметри, які були введені в діалогових вікнах. Посібник написано українською мовою, що дає можливість використовувати його в навчальних закладах України.

Ключові слова: Photoshop, посібник, українською мовою
Переглядів: 1095
Коментарів: 0

MySQL. Навчальний посібник (реферат, курсова)

Категорія: Книги, посібники
MySQL. Навчальний посібник

Книга являє собою коротке, але ясний виклад як основних теоретичних принципів, так і практичних прийомів роботи з MySQL. Вона навчить починаючого користувача MySQL створювати складні бази даних, які можна використати будинку, на роботі або в Web.Незалежно від того, ким ви є - новачком у справі освоєння баз даних або професіоналом, що прагне зрозуміти особливості роботи MySQL, - це навчальний посібник надасть вам всю необхідну інформацію для початку роботи з MySQL і швидкого освоєння цієї системи.

Ключові слова: MySQL, книга, посібник, безкоштовно
Переглядів: 1141
Коментарів: 0
Матеріали посібника розширюють лекційний курс і використовуються для ілюстрації реалізації теоретичних положень на прикладі операційної системи Windows. На практиці розглядається взаємодія операційної системи з її оточенням, організація процесів, способи їх взаємодії, керування пам`яттю та файлова система. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Інформатика" і вивчають сучасні інформаційні технології у рамках дисципліни "Операційні системи" та "Системне прогрмування", а також для викладачів зазначених дисциплін.

Ключові слова: операційні системи, Чекалов, СумДУ
Переглядів: 1204
Коментарів: 0
У посібнику викладено курс "Теорії інформації", що складається з трьох частин: основні положення теорії інформації, економне кодування (стиснення інформації) і завадостійке кодування. Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю прикладів розв'язання задач. До кожного з розділів підібрані задачі, наводяться відповіді до них. Наприкінці кожної частини курсу подаються контрольні запитання. Навчальний посібник розрахований на студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, може бути корисним викладачам і всім, хто займається питаннями вимірювання інформації і методами побудови кодів з метою стиснення і захисту від завад.

Ключові слова: Теорія інформації, Тулякова, СумДУ, навчальний посібник
Переглядів: 1228
Коментарів: 0
Термін “соціологія” походить від латинського слова “societas” (суспільство) та грецького “Logos” (вчення). Отже, дане словосполучення означає в прямому розумінні вчення про суспільство. Виникнення соціології як самостійної науки було зумовлене розвитком соціуму та суспільствознавства в кінці XVIII – на початку XIX століття. В ті часи світ переживав глибокі соціальні зміни, пов’язані з переходом від традиційного до сучасного індустріального суспільства. Нові форми економічного та політичного життя вимагали конкретного наукового аналізу. Повставала потреба переходу від загальних абстрактних філософських роздумів про суспільство та тенденції його розвитку до позитивної науки, яка має справу не тільки з теорією, а й оперує значним фактичним матеріалом. А так як наукові методи пізнання були розроблені і застосовувались в той час природознавством, то соціологія перебувала під його впливом. В цьому зв’язку виникає питання відносно того, в чому полягає специфіка соціологічної науки, її відмінність від інших галузей пізнання.

Ключові слова: навчальний посібник, СумДУ, Соціологія
Переглядів: 1061
Коментарів: 0
Розвиток суспільства, реформування системи соціальних відносин, розвиток економіки та культури передбачає формування самої людини як найбільшої цінності суспільства. У «Державній національній програмі «Освіта» Україна ХХІ століття» зазначається необхідність формування всебічної і гармонійної особистості як провідного завдання системи освіти. Такі завдання вимагають нового, більш широкого підходу до навчання у системі вищої освіти. Одним із таких підходів є гуманізація освіти.
Всебічний розвиток особистості передбачає не просто підготовку її як вузького спеціаліста високої кваліфікації, але й як громадянина своєї держави, активного діяча з властивими йому інтересами, переконаннями, світоглядом. Усе це можливо лише за умови володіння системою знань основ наук гуманітарного спрямування, у тому числі й психології.
Оволодіння основами психологічних знань необхідне кожному спеціалісту, адже він живе і буде працювати з іншими людьми, що вимагає врахування їх індивідуально-психологічних особливостей, можливостей людей, їх спрямування і т. ін.
Навчальний посібник “Психологія” написаний колективом авторів: розділи 1, 3, 5, 7, 14, 16, 17,18 (Кудояр Л.М.), розділи 2, 10, 13, 15 (Іванова Т.В.), розділ 4 (Колісник Л.О.), розділ 6, 8 (Сахно П.І.), розділ 9 (Кудояр Л. М., Колісник Л.О.), розділи 11, 12 (Іванова Т.В., Кудояр Л.М.).
Навчально-методичні матеріали (запитання для самоконтролю, практичні заняття, зразок тесту для контролю знань, список літератури) підготував Кудояр Л.М.

Ключові слова: психологія, навчальний посібник, СумДУ
Переглядів: 1420
Коментарів: 0
Навчальний посібник входить до серії "Математика в технічному університеті" і є першою частиною збірника "Вища математика у прикладах та задачах", який складається з трьох частин. Посібник відповідає програмі курсу "Вища математика" з розділів "Лінійна алгебра і аналітична геометрія" та "Диференціальне числення функцій однієї змінної". Структура посібника така, що сприяє розвитку і активізації самостійної роботи студентів. У кожному параграфі посібника містяться короткі теоретичні відомості, питання для самоперевірки, велика кількість задач з розв'язаннями та задач для самостійного розв'язання, призначених для практичних занять, як аудиторних, так і домашніх. Наведено також індивідуальні розрахункові завдання із зразками їх виконання. Довідковий матеріал з вказаних розділів та з елементарної математики складає окрему главу. Посібник може бути використаний як довідник, розв'язник та як задачник. Для студентів та викладачів технічних університетів.

Ключові слова: вища математика, книга, підручники, безкоштовно, pdf
Переглядів: 1985
Коментарів: 0
Українські реферати