[Сторінка 1]
Страхові організації розрізняються за різними ознаками:
- за належністю (урядові, державні, колективні, взаємні, приватні);
- за територією діяльності (місцеві, регіональні, національні, транснаціональні або міжнародні);
- за спеціалізацією (спеціалізовані - здійснюють певний вид страхування, універсальні - здійснюють різні види страхування, перестрахувальні - здійснюють перестрахування найбільш великих та небезпечних ризиків);
- за організаційною формою (акціонерні, товариства взаємного страхування, кооперативні тощо).
В Україні страховиками згідно чинного законодавства визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, які пройшли відповідну реєстрацію та одержали ліцензію на здійснення страхової діяльності. Проте діюче законодавство не визначає порядку "відповідної реєстрації", а досить жорстко регламентує порядок отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності.
На вітчизняному страховому ринку переважно діють дві форми акціонерних страхових компаній:
- закриті акціонерні страхові компанії, акції яких розповсюджуються серед засновників;
- відкриті страхові компанії, акції яких вільно продаються та купуються на фондовому ринку країни.
Крім того, в Україні існують страхові організації у вигляді товариств з додатковою відповідальністю, які є господарськими товариствами, статутний фонд яких поділено на частки, визначені статутними документами. В свою чергу зазначені товариства можуть утворюватись у вигляді:
- товариств з повною відповідальністю (кожний з учасників товариства несе повну відповідальність за зобов'язаннями страхової компанії усім своїм майном);
- командитних товариств (одні учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями страхової компанії усім своїм майном, а інші - відповідають тільки своїм вкладом).
Серед вітчизняних страхових компаній можна виділити й таку організаційну форму, як кептивні страхові компанії, які створюються потужними корпораціями, фінансовими групами, та діяльність яких обмежується інтересами засновників.
Отже, у відповідності до Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 04.10.2001 р. №2745-111, страховиком може бути підприємство, створене у формі господарського товариства, крім товариства з обмеженою відповідальністю. Учасників страховика має бути не менше трьох. Крім того, здійснення страхової діяльності в Україні підлягає ліцензуванню.
Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками-резидентами. Існує ще низка вимог до страховика. Зокрема, до порядку формування статутного капіталу та інших фондів страхової компанії, вимоги до розміщення страхових резервів, вимоги щодо здійснення діяльності.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!