[Сторінка 1]
Стаття 10 Закону України „Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” надає право сільським, селищним, міським (крім Київської та Севастопольської) радам народних депутатів у межах їхньої компетенції самостійно, без втручання державних органів розробляти, затверджувати і виконувати їхні бюджети.
Ухвалений у березні 1992 р. Закон „Про представника Президента України” (ст..6) визначає, що представник Президента в області, в районі, містах Києві та Севастополі, в районах міст Києва та Севастополя забезпечує виконання бюджету і на вимогу не менше як двох третин депутатів і не рідше одного разу на рік інформує відповідну раду про його виконання.
Деякі уточнення до компетенції місцевої держадміністрації в галузі бюджету зроблено в новій редакції Положення про місцеву державну адміністрацію від 24 липня 1992 р. Компетенцію Визначено таким чином:
• місцева держадміністрація вносить у процесі виконання бюджету зміни та уточнення щодо доходів і видатків;
• у разі виходу за межі затвердженого бюджету змін та уточнень вони подаються на затвердження ради народних депутатів.
Свої особливості при визначені компетенції місцевих органів влади в бюджетній сфері встановив Закон „Про бюджетну систему України” в редакції 1995 р. Згідно із ст..7 видання органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад належить складання проекту бюджету відповідно до основних напрямків бюджетної політики, регламентованих Верховною Владою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами. До видання виконавчих органів влади на місцях належить також виконання бюджетів і контроль за цільовим, економічним та ефективним використанням виділених бюджетних коштів.
Закон визначив (ст..9), що правила складання й виконання бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.
Повноваження місцевого самоврядування в галузі бюджету визначив також Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України „Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України”, укладений 8 червня 1995 р. За ст. 49 договору до компетенції органів місцевого самоврядування належать розробка, затвердження й виконання бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць згідно з чинним законодавством. Керуючись ст..53, обласні, Київська і Севастопольська міські, районі, районні в містах Києві і Севастополі ради як представницькі органи затверджують відповідні бюджети та здійснюють контроль за виконанням їх. Крім того, ці ради заслуховують щорічні звіти голів місцевих державних адміністрацій з питань виконання бюджету.
Ухвалена в 1996 р. Конституція України ст.. 143 встановила: територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органами місцевого самоврядування затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання. Право затвердження і контролю виконання обласних і районних бюджетів надано Конституцією України відповідно обласним і районним радам. Згідно з Конституцією України (ст.. 119) на обласні та районні державні адміністрації як органи, що здійснюють виконавчу владу в областях і районах, покладено обов’язки забезпечувати підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів, а також звітів про їх виконання. За Конституцією України (ст.. 142) територіальні громади сіл, селищ та міст можуть об’єднувати на договірних засадах кошти бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій та установ.
Конституція України встановила компетенцію Автономної Республіки Крим у галузі бюджету. Згідно зі ст.. 138 до відання Автономної Республіки Крим належить розроблення, затвердження й виконання її бюджету на основі єдиної податкової та бюджетної політики України.
Проекти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та постійними комісіями місцевих рад.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради розглядають проекти бюджетів за доповідями уряду автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих комітетів місцевих рад, висновками та співдоповідями їх постійних комісій.
Прийнятий у травні 1997 р. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” деталізував конституційні положення про визначення компетенції місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері складання, затвердження й виконання місцевого бюджету. Зокрема, це стосується положення, що втручання державних органів у процес складання, затвердження й виконання місцевих бюджетів не допускається, за винятком випадків, передбачених законом. У той же час закріплено положення про державний контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витраченням коштів і належним їх обліком. Закріплено положення про збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів, що забезпечується як органами місцевого самоврядування, так і державою. Встановлено: місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та для забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб. Встановлено, що при збалансуванні місцевих бюджетів не враховуються вільні залишки бюджетних коштів.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районні ради затверджують відповідно:
- республіканський бюджет автономної Республіки Крим, обласний, міський, районний бюджет в загальній сумі доходів – з виокремленням певних доходних джерел, в загальній сумі видатків – з визначенням усіх асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на утримання органів державної влади, місцевих органів самоврядування, місцевих державних адміністрацій, виконкомів міських (міст обласного підпорядкування) у розрізі поточного бюджету і бюджету розвитку;
- обсяг оборотної касової готівки;
- для бюджетів нижчого рівня – нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, обсяг дотацій чи субвенцій.
Міська (міста районного підпорядкування), селищна, сільська рада затверджують:
- бюджет у загальній сумі доходів з визначенням усіх доходних джерел і в загальній сумі видатків з наданням асигнувань на фінансування підвідомчого господарства, благоустрою, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального забезпечення, на утримання відповідної ради народних депутатів та її виконавчих органів у розрізі поточного бюджету і бюджету розвитку;
- обсяг оборотної касової готівки бюджету.
У разі, якщо Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради не затвердять бюджет до 30 грудня року, що передує тому, на який складено бюджет, чинності набирають показники бюджету, поданого на затвердження урядом Автономної Республіки Крим та місцевими органами виконавчої влади.
Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і відповідних місцевих рад про затвердження бюджету публікуються для загального відома.


Увага!!! Вся інформація безкоштовна та опублікована з метою ознайомлення!